Актуални Новини

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЕ „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“

ЯЗОВИРЕН РАЙОН „ПЕТРОХАН“

УВЕДОМЯВАТ:

Във връзка с изпълнение на одобрена „Програма за провеждане на технически контрол’“ и съгласно утвърдена „Програма за технически контрол на дневните изравнители на каскада „Петрохан“ до 2019 год.“ за извършване на ежегоден оглед, оценка на състоянието на защитната геомембрана „САРРГ“ по откосите и дъното на изравнител „Петрохан“ и при необходимост извършване на частични ремонти по мембраната през периода на есенното маловодие ще бъде отворен основния изпускател на басейна на 07.09.2016 г. в 10.00 часа.

Предварително водните маси в изравнителя ще се преработят енергийно до неизползваем обем 10 000 м3. От 10.00 часа до 15.00 часа на 07.09.2016 г. неизползваемия обем ще бъде източен с дебит 0,560 м3/с без допускане на висока вълна по поречието на река Бързия.

Ремонтно- възстановителните работи ще продължат 2 седмици. На 17.09.2016 г. до края на работния ден (16.00 часа) ще се възстанови нормалното експлоатационно състояние на изравнител „Петрохан“.