Актуални Новини

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РАДОН ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2013 -2017 Г.

От 2013 г. в Република България работи Национална програма за намаляване въздействието на радон върху здравето на населението в Република България. Радонът е общонационален, социален и медицински проблем. Той е естествен източник на йонизиращо лъчение, от което основни са алфа-лъчите и има най-голям принос за вътрешното облъчване на населението. Намира се навсякъде – във въздуха, почвата, водата и съставлява повече от 50% от естествения радияционен фон на Земята. Като инертен газ може да мигрира на значителни разстояния от мястото на образуване. Съгласно Световната здравна организация, (СЗО) радонът е вторият по значимост фактор, предизвикващ рак на белия дроб след тютюнопушенето и фактор номер едно за хора, които никога не са пушили. Рискът за здравето се увеличава многократно при комбинираното действие на тютюнопушене и облъчване от радон. За ефективно ограничаване на радон-индуцирания рак на белия дроб много страни имат стратегии за намаляване на въздействието на радон върху здравето на населението чрез контрол на нивата на радон в нови и съществуващи сгради. Облъчването на населението от радон в сгради е значително по-голямо от облъчването на открито. Основният източник на радон във въздуха на дадена сграда е почвата и скалите, разположени под нея. Като инертен газ радонът може свободно да прониква в сградите чрез дефекти във външната обвивка на сградата и малки пукнатини в основата. Други източници на радон са строителните материали и питейната вода от водоснабдителните системи. В отделни случаи е възможно някой от посочените източници да преобладава. Като инертен газ радонът може свободно да прониква в сградите чрез дефекти във външната обвивка на сградата и малки пукнатини в основата. Основният път на облъчване от радон и дъщерните му продукти е чрез вдишване (инхалиране). Вдишаните частици на газа се прикрепят по дихателните пътища и водят до облъчване на чувствителните клетки в белодробната тъкан от алфа и бета радиоактивни частици.

Статистиката у нас показва, че всяка година на 100 000 души население се откриват над 200 случая на злокачествени новообразувания на дихателни органи и гръден кош, а смъртността е над 50 души. Следователно между 6 и 28 случая от тях биха могли да се свържат с повишена концентрация на радон. Въпреки че е на последно място по открити злокачествени образувания, ракът на белият дроб е на второ място по смъртност.

В нашата страна прилагането на технологии за снижаване нивата на радон в сгради започна през последните 7 години.

Ограничаване въздействието на радон в сгради е световна политика, с която са ангажирани редица международни институции: Световна здравна организация, Международна комисия по радиационна защита, Международна агенция по атомна енергия, Европейска комисия и др.

АНКЕТА РАДОН: http://www.anketa-radon.com/