Актуални Новини

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА – ЕФЕКТИВНА И ОТЗИВЧИВА“

opak2_logoВ заседателната зала на община Берковица от 12.00 часа на 20 февруари 2014 г. се проведе начална пресконференция по проект „Общинска администрация Берковица – ефективна и отзивчива“ по Оперативна програма Административен капацитет, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, регистрационен номер на договора N 13-22-14 от 11.12.2013 г. Общата стойност на проекта за безвъзмездна финансова помощ е  89 902,32 , а периодът за изпълнение 9 мeсеца.

На пресконференцията присъстваха инж. Юлиян Иванов-председател на ОбС, секретарят Биляна Стаменова, директори на дирекции и служители на общинска администрация. Ръководителят на проекта – Биляна Стаменова представи и останалите членове от екипа за управление. Присъстващите бяха запознати с целите, предвидените дейности и очакваните резултати от проекта.

Основната цел е повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация – Берковица чрез обучения в страната. Специфичните цели са усъвършенстване на професионалните умения на служителите на администрацията за ефективно испълнение на задълженията и усъвършенстване на ключовите им компетентности.

Целевите групи на проекта е общинска администрация – Берковица. Очаквани резултати: обучение на 121 служители на администрацията потеми за изграждане на публичен имидж, делова комуникация и етикет, междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация, методи за повишаване на  личната продуктивност и ефективност на екипите в организацията, компютърни умения и управление на проекти с MS Project.

По време на дейностите за информация и публичност и след завършване на проекта обществеността ще бъде информирана за резултатите от него, както чрез регионалните средства за масово осведомяване, така и чрез интернет страницата на община Берковица– www.berkovitsa.bg.

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд