Актуални Новини, Новини

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ В ГР. БЕРКОВИЦА“

project_maq

 

 

 

На 9 март 2020 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация – Берковица се проведе стартираща пресконференция по проект BG16RFOP001-2.002-0043 „Повишаване на енергийната ефективност на сгради в гр.Берковица“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН № BG16RFOP001-2.002-0043-С01 и № РД-02-37-41 /08.03.2019 г. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура на директно предоставяне BG16RFОР001-2.002 “Енергийна ефективност в периферните райони-2“, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., приоритетна ос 2 “Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Бенефициент по проекта е Община Берковица. Партньор по проекта е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР.

IMG_6090На пресконференцията присъстваха г-жа Димитранка Каменова – Кмет на Община Берковица, Гергана Антонова, Биляна Стаменова – Секретар на Община Берковица, Милован Жан – Председател на Общински съвет – Берковица, Комисар Венцислав Райков – Директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Монтана, Гл. инспектор Цветан Димитров – Началник РС „ПБЗН“ – гр. Берковица, Милен Кунев – инспектор „ДПК и ПД“ при „ПБЗН“ Берковица, Пенка Бъзовска – Технически ръководител на обекта, Димитър Димитров – представител на фирмата, упражняваща строителен надзор „Ведипема“ ЕООД, служители на Общинска администрация – Берковица и представители на медиите. С помощта на мултимедийна презентация инж. Мая Горанова – Ръководител на проекта, представи целите, дейностите и очакваните резултати от реализацията му.

IMG_6087Главната цел на проекта е да се осигури модерна и ефективна публична инфраструктура в подкрепа на балансираното и устойчивото развитие на община Берковица и да се повиши енергийната ефективност на сградa на държавната и общинска администрация в град Берковица като опорен център от 4-то ниво на националната полицентрична система.

Общата стойност на проекта е 682 229.49 лева и е финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които от ЕФРР сума в размер на 579 895.08 лева и Национално финансиране сума в размер: 102 334.41 лева.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.