Актуални Новини, Новини

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ – ГР. БЕРКОВИЦА“

00011На 17 юни 2021 год. от 11:00 часа в административната сграда на Община Берковица, намираща се на адрес: гр.Берковица,  пл. „Йордан Радичков” №4, „Заседателна зала“ се проведе пресконференция за стартиране изпълнението на проект BG16RFOP001-3.002-0042 „Подобряване на образователната инфраструктура на Лесотехническа професионална гимназия – гр. Берковица“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН № BG16RFOP001-3.002-0042-C01 и № РД-02-37-64/02.09.2020 г. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-3.002  „Подкрепа за Професионалните училища в Република България“ се финансират със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

На пресконференцията присъстваха г-жа Димитранка Каменова – кмет на община Берковица, г-жа Христина Христова – Директор на Лесотехническа професионална гимназия – гр. Берковица, г-жа Илонка Димитрова – представител на фирмата, изпълняваща инженеринг на обекта, арх. Мариян Денев – водещ проектант, г-н Петър Петров – управител на фирмата, извършваща оценка на съответствието и строителен надзор на обекта, служители на Лесотехническата гамназия и на Общинска администрация Берковица и представители на медиите. С помощта на мултимедийна презентация координатора по проекта представи целите, дейностите и очакваните резултати от реализацията на проекта.

По проекта ще се изпълнят следните СМР:

  • за внедряване на ЕСМ:

Мярка В1- Смяна дървена дограма с алуминиева дограма

Мярка В2 -Топлинна изолация на външни стени

Мярка B3 – Топлинна изолация на покрив

Мярка C1 – Ремонт осветителна инсталация.

Мярка C2 – Ремонт отоплителна инсталация

Мярка C3 – ЕСМ по прибори за измерване,контрол и управление

Мярка С4 – Подмяна котел с нов

  • Възстановяване и осъвременяване на мълниезащитната и заземителна инсталация
  • Ремонтни дейности:

-Ремонт на покрив – подмяна на керемидите и улуците. Подмяна на всички компроментирани елементи на покривното покритие;

-Осигуряване на достъп между основен корпус и източно крило, както и брандмауерни зидове в покривната конструкция за отделяне на самостоятелни сектори;

-Подмяна на вратите на всички класни стаи;

-Подмяна на ВиК инсталация;

– Подмяна на ел.инсталацията на сграда в т.ч. нови ел. табла и ГРТ.

-Ремонт и изграждане на санитарни възли за хора с увреждания;

  • Достъпна среда за хора с увреждания

Дейностите по проекта предвиждат доставката на следното оборудване:

  1. Шлосерски маси –2 бр. , с цел обособяване на индивидуално работно място на всеки ученик.
  2. Комплект инструменти с количка – 1 брой
  3. Уред за измерване на сходимост – 1 брой
  4. Комплект инструменти за фрезоване на гнезда на клапани (10 части) – 1 брой.
  5. Комплект машина за монтаж и демонтаж на гуми, машина за баланс на гуми и компресор – 1 брой.

 

Главна цел на проекта е да се създадат условия за модерни образователни услуги чрез подобряване на образователната инфраструктура в Лесотехническа професионална гимназия – гр. Берковица.

Общата стойност на проекта е 1 299 929,72 лева финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които от ЕФРР сума в размер:     1 104 940,27 лева и Национално финансиране сума в размер: 194 989,45 лева.

Мероприятието е част от дейностите за информиране и публичност и цели запознаване на заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и очакваните резултати от реализацията на проекта.

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на образователната инфраструктура на Лесотехническа професионална гимназия – гр. Берковица“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

watermarked-DSC07448watermarked-DSC07440