Актуални Новини, Новини

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

На 17 септември 2021 година от 13:00 ч. в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация – Берковица се проведе стартираща пресконференция по проект BG16RFOP001-2.003-0043 „Повишаване енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица – етап 4“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер от ИСУН BG16RFOP001-2.003-0043-C02 и № РД-02-37-80/09.09.2020 г. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура на директно предоставяне BG16RFОР001-2.003 “Енергийна ефективност в периферните райони-3“, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Бенефициент по проекта е Община Берковица.

На пресконференцията присъстваха г-жа Димитранка Каменова – Кмет на Община Берковица, Гергана Антонова – Зам.-кмет на Община Берковица, Атанас Георгиев – Зам.-кмет на Община Берковица, Деян Еленков – Председател на Общински съвет Берковица, Арх. Анита Теодосиева – Гл. архитект на Община Берковица, представители на сдруженията на собствениците на трите многофамилни жилищни сгради, обект на интервенция по проекта – СС „Заряница – бл. 31, бл. 32 и бл. 33“, СС „Металик – ж.к. Заряница, бл. 15, бл. 16, бл. 17“ и СС „Звезда – гр. Берковица, ул. Христо Ботев № 3“, предстваители на фирмите изпълняващи строително – монтажните работи по проекта, Елена Юрукова – представител на фирмата упражняваща строителен надзор „Пешев“ ЕООД, служители на Общинска администрация Берковица и представители на медиите. С помощта на мултимедийна презентация Паулина Харалампиева – координатор по проекта представи целите, дейностите и очакваните резултати от реализацията на проекта.

Главната цел на проекта е чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда в подкрепа на балансираното и устойчивото развитие на община Берковица и в град Берковица, като опорен център от 4-то ниво на националната полицентрична система.

Проекта е насочен към повишаване на енергийната ефективност на три жилищни сгради на територията на град Берковица, чрез осъществяване на енергоспестяващи мерки. Дейностите по проекта ще спомогнат за намаляване разходите за поддръжката на материалната база и разходи за енергопотребление и отопление, както и подобри комфорта и енергийните характеристики на сградите. Допълнителен ефект от мерките ще осигури рентабилната експлоатация,което ще позволи устойчивото й управление и поддръжка във времето.

Общата стойност на проекта е 1 499 850,27 лева финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които от ЕФРР сума в размер: 1 274 872,74 лева и Национално финансиране сума в размер: 224 977,53 лева.      

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.003-0043 „Повишаване енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица – етап 4“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ