Актуални Новини

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ ПОДОБРЯВАНЕ ПРОЦЕСА НА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ И ПОДГОТОВКА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“

IMG_6457opak2_logoВ заседателната зала на община Берковица от 12.00 часа на 10 февруари 2014 г. се проведе начална пресконференция по проект „Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Берковица“, Приоритетна ос  1 „Добро управление“, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики“ , финансиран с Договор № 13-13-59/11.12.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта за безвъзмездна финансова помощ е 73 738,62, а срокът за изпълнение 9 мeсеца.

На пресконференцията присъстваха инж. Юлиян Иванов-председател на ОбС, зам. кметът Радослав Найденов, секретарят Биляна Стаменова, директори на дирекции и служители на общинска администрация. Ръководителят на проекта – Красимир Савов представи и останалите членове от екипа за управление. Присъстващите бяха запознати с целите, предвидените дейности и очакваните резултати от проекта.

Основната цел е подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики за местно и регионално развитие в община Берковица в ефективна координация и партньорство с всички заинтересовани страни. Специфични цели са въвеждане и прилагане на интегриран подход в общинската администрация в областта на планирането и управлението на местното развитие, както и правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на конкретни политики на община Берковица; укрепване на капацитета на местната власт и структурите на гражданското общество за разработване на стратегически документи за развитие и прилагане на ефективни и ефикасни политики за реализирането и; изготвяне на адекватен Общински план за развитие на община Берковица за периода 2014-2020 г.; осигуряване на ефективно управление, информираност и прозрачност при изпълнение на проектните действия.

Целевите групи на проекта са ОбА – Берковица и структури на гражданското общество. Очаквани резултати: подобряване работата на общинска администрация по отношение на провежданите политики; извършване на качествена оценка на ОПР(2007-2013) на община Берковица; повишена квалификация на служителите на администрацията и на структурите на гражданското общество и повишена обществена информираност за ползите от проекта и помощта от ЕС.

По време на дейностите за информация и публичност и след завършване на проекта обществеността ще бъде информирана за резултатите от него, както чрез регионалните средства за масово осведомяване, така и чрез интернет страницата на община Берковица– www.berkovitsa.bg.

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд