Актуални Новини

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Logo-ESF1лого-нюНа 01.02. 2016 г.от 12.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица ще се проведе начална пресконференция по проект „Създаване на Център за предоставяне на 111интегрирана социална услуга в Община Берковица” съгласно договор  BG05M9OP001-2.0020075C001, Схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”.  Бенефициент е Община Берковица.

Целта на проекта е да се предоставят интегрирани услуги за хората с невъзможност за самообслужване и за хората с увреждане чрез съчетаване на комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа в общността или в домашна среда.

Общата стойност на проекта е 496 846,00 лева.

Проектът е с продължителност 21 месеца.

 

Настоящият документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие

на човешките ресурси” съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от Община Берковица и

при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното

становище на Европейския съюз.