Актуални Новини

НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Повишаване пожарната безопасност на територията на община Берковица

Във връзка с подготовката за провеждане на жътвената кампания, през месец юни 2012 г., на територията на община Берковица предстои извършването на проверки за изправността на земеделската техника – зърнокомбайни, трактори, автомобили, сламопреси, както и за спазването на противопожарните изисквания в селскостопанските обекти. За да не се допускат пожари през летния период, напомняме следното:

–  за участие в жътвената кампания се допуска само технически изправна, обезопасена и оборудвана с уреди за пожарогасене земеделска техника;

– в никакъв случай да не се пали огън на открито във ветровито време;

– при никакви обстоятелства да не се предприема запалване на слогове, поляни, крайпътни ивици, треви в междублоковите пространства, където има паркирани автомобили, както и в близост до бензиностанции и газостанции;

– особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти;

Ръководителите на фирми и организации на територията на общината:

 1. Да набележат конкретни мерки /почистването на сухи треви, отпадъци и други горими материали на територията на обекта, проверка на техническото състояние на  стопанисваните електропроводи, газопроводи и др.съоръжения /, за недопускане възникването на пожари.

2. Да не се извършват огневи работи и ремонтни дейности в обекти, покрай и в узрели посеви, слама и друг фураж  и горски насаждения, без предварително съгласуване с органите на РУ ”ПБЗН”  Берковица.

Още веднъж напомняме, че в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) е ЗАБРАНЕНО със Заповед на Кмета РД -15-285 /05.06.2012 г./ паленето на стърнища и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници.    

     От настъпването на восъчна зрялост на житните посеви, до окончателно прибиране на реколтата от полето се ЗАБРАНЯВА:

 

1. Изгарянето на стърнища и слама, суха трева по слоговете, крайпътните ивици и други площи.

2. Използването на открит огън и пушенето на разстояние от най-малко100 метраот посевите и на50 метраот складиран фураж.

3. Използването на огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати масиви, стърнища и фуражни площадки.

4. Паркирането на превозни средства и нощуването им покрай пътища, които минават в близост до складирани фуражи, покрай посеви или през тях.

По изключение, при аварийни ситуации се допуска, при вземане на всички мерки за пожарна безопасност.

5. Извършването на огневи работи и ремонтни дейности в обекти, покрай и в узрели посеви, слама и друг фураж и горски насаждения, без предварително съгласуване с органите на РСПБЗН” – Берковица.

 ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ длъжностните лица носят административно-наказателна отговорност по ЗАНН и ЗМВР.

 При възникване на пожар своевременно съобщете на тел. 112!

 

Вашият коментар