Актуални Новини, Новини

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ, ОБРАБОТВАЩИ ПЛОЩИ, ЗАСЕТИ С ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, РОЗИ И ЛАВАНДУЛА

Във връзка с предстоящата усилена сезонна дейност по обработка и прибиране на реколтата от плодове и зеленчуци Ви информираме, че Дирекция „Инспекция  по труда”- Монтана през настоящата 2020 г. ще извършва интензивни проверки за законосъобразно уреждане на трудовите правоотношения с работещите по горе цитираните дейности лица и спазване на всички изисквания на трудовото законодателство.

С цел улесняване на дейността на земеделските стопани и осигуряване на допълнителни възможности за наемане на работници, бе създадена нова разпоредба в Кодекса на труда (чл. 114а), с която се създава възможност да бъдат наемани работници за един ден с редица облекчения, както за работодателите, така и за работниците.

От началото на 2017 г. е достъпна за външни потребители и системата https://ednodnevni.gli.government.bg/ipsts, която има за цел да облекчи земеделските стопани при администрирането на процеса на наемане на работна ръка по силата на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, т. нар. еднодневни трудови договори. Чрез нея образците на еднодневни трудови договори могат да бъдат регистрирани онлайн по всяко време, включително в извънработното за администрацията. Инструкции за работа със софтуера, достъпът до системата и до ръководството, предназначено за външните потребители е осигурен чрез специален банер на сайта на ИА ГИТ https://www.gli.government.bg през рубриката „Административно обслужване”, подрубрика е-Услуги https://gli.government.bg/page.php?c=67&d=2790.

От 26.05.2020 г. земеделските стопани и тютюнопроизводителите вече могат заявяват по електронен път  и образците на трудови договори за наемане до 120 дни на трайно безработни за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Това е третият вид трудов договор, създаден специално за осигуряване на работна ръка за прибиране на реколтата в селското стопанство.Дейността му е регламентирана с  &43 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето от 13.05.2020 г. и ще е в сила до 31.10.2020 г.

За наемане на работна ръка за прибиране на реколтата земеделските стопани и тютюнопроизводители могат да сключват договори и за повече от един ден по &49б от Закона за мерките и действията в условията на извънредно положение, гласувано с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците. Тяхното действие също е до 31.10.2020 г. И за двата вида договори за повече от един ден е необходимо предварително заплащане на осигурителни вноски, като те могат да се сключват за 4, 6 и 8 часа.

Земеделците могат да продължат да използват и създадените през 2015 г. с чл. 114а от Кодекса на труда т.нар. еднодневни договори, които се сключват за един ден (8 часа) или за 4 часа и които се предоставят след предварително платени осигурителни вноски.

Наетите в селското стопанство по силата, на който и да е от трите вида специални договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа не губят право на социално подпомагане и обезщетения за безработица и не се налага да полагат общественополезен труд.

И трите вида договори се предоставят по електронен път през Портала за трудови договори по чл. 114а от Кодекса на труда. Регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, които ще използват портала за пръв път и при регистрацията си в Министерството на земеделието, храните и горите са предоставили валиден електронен адрес, ще получат автоматично потребителско име и парола за вход в системата. Тези, които не са предоставили валиден електронен адрес, следва да предоставят такъв в Инспекцията по труда, за да им бъде осигурен достъп. Предоставените до момента достъпи остават валидни.

Повече информация за използването на новия образец на договорите за краткотрайна сезонна селскостопанска работа и публикувана в сайта на ИА „Главна инспекция по труда”, в рубриката „За работодатели и работещи”, подрубрика „Трудови договори по чл. 114а”. https://gli.government.bg/page.php?c=82

При необходимост от съдействие и информация, свързана със системата, земеделските стопани могат да се обръщат към служителите в териториалните дирекции „Инспекция по труда”, както и на телефони 02 8101 724; 02 8101 708.