Актуални Новини

НА ВНИМАНИЕТО НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ !

Стартира първият прием на проектни предложения по процедура „Добри и безопасни условия на труд“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.

Обявяване на схемата: Януари 2016 г.

Краен срок за прием на проекти: 01.03.2016 г.

Допустими бенефициенти: Работодатели

Процент на публичното съфинансиране: 100% за МСП и 80% за големи предприятия

Минимален и максимален размер на финансиране: от 50 000 лв. д о 391 166 лв.

Цел на процедурата:  Увеличаване броя на обхванатите заети в предприятията с въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд.    

 

Процедурата ще осигури безопасни условия на труд в предприятията, както и ще подобри работната среда, организацията на труд и управлението на човешките ресурси. Чрез постигане на целите ще се подобри качеството на работните места и ще се увеличи производителността на труда в предприятията. Приемът на проектни предложения ще се извършва в рамките на няколко крайни срока. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 80 млн. лв.

 

Допустими кандидати ще бъдат всички микро, малки, средни и големи предприятия в качеството си на работодатели. При разработване на проектното си предложение всеки кандидат трябва да съобрази следните минимални и максимални граници:

 

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 левa

Интензитетът на безвъзмездната помощ е до 100%, като за бенефициенти – микро, малки и средни предприятия, не се изисква съфинансиране. За бенефициенти големи предприятия интензитетът на безвъзмездната помощ е до 80% , като минималното съфинансиране е в размер от 20% от общата стойност на проекта.

 

Много важно за кандидатите ще бъде условието, че трябва да запазят заетостта на поне 50% от представителите на целевата група, включени в операцията за период от 6 месеца след приключване на проекта. Целева група в контекста на процедурата се явяват заетите в предприятията лица.

 

Дейностите по процедура „Добри и безопасни условия на труд“, които ще получат подпомагане са следните:

 

Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, включително възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда;

Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца;

Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите;

– Осигуряване на колективни предпазни средства, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд;

 

– Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;

 

– Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд;

 

– Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с конкретното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване;

 

– Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии, в случай, че не е осигурено такова от доставчика;

 

Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.;

 Тук е изключително важно да се уточни, че задължителното обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на индивидуалното работно място и на професията, съгласно чл. 26 (2) 1 „а” и „б” от ЗЗБУТ, няма да бъде допустима дейност по настоящата процедура