Актуални Новини

НА ВНИМАНИЕТО НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

 

За Вас работодатели

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Берковица

 

            Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м. март 2012г., както следва:

            Насърчителни мерки за заетост и обучение

Средства в лв.
1.Насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи до 29 годишна възраст с трайни увреждания, включително военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си (чл. 36, алинея 2 от ЗНЗ).

 

4062 лв.

2.Насърчаване на работодателите да наемат  безработни  с  трайни увреждания, включително военноинвалиди (чл. 52, алинея 1 от ЗНЗ)

 

2143 лв.

3.Насърчаване на работодателите да наемат  безработни  с  трайни увреждания на временна, сезонна или почасова работа (чл. 52, алинея 2 от ЗНЗ)

 

1975 лв.

4. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване (чл.55г от ЗНЗ)

 

2178 лв.

5. Допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване (чл.55г от ЗНЗ)

 

1580 лв.

 

            Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата.

            Допълнителна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” – гр. Берковица, ул. “Д-р Иван Панов” № 1, стая № 207, тел.: 0953/88371

Вашият коментар