Актуални Новини

ДВАМА ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ ЩЕ ИМА ОБС – БЕРКОВИЦА

IMG_4355На 25 март 2016 г.  се проведе редовно заседание на ОбС-Берковица. Присъстваха 21 общински съветници. Внесени бяха 4  извънредни докладни. Местният парламент с тайно гласуване избра от състава на общинските съветници Евгени Георгиев Евгениев и Милован Жан Панталеев за заместник-председатели на Общински съвет – Берковица. И двамата съветници  бяха избрани поотделно с по 11 гласа „за“ от гласували 21 общински съветници. Комисия по вота с председател Валентин Върбанов и членове Ивайло Григоров и Красимир Тошев обяви резултатите от гласуването. С отделна докладна и 11 гласа „за“ ОбС прие възнаграждението на двамата IMG_4357заместници да бъде 55 % от възнаграждението на Председателя на ОбС, което включва и възнагражденията от участие в комисии и заседания.

Местният парламент прие:

-Докладна, относно приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2015 година;

-Докладна, относно приемане Отчет за дейността на Общинско IMG_4359мероприятие „Комунални дейности“ гр. Берковица за 2015 година;

-Докладна, относно промяна на статута и финансирането на Лесотехническа професионална гимназия, гр. Берковица;

-Докладна, относно участие на децата от „ОФК КОМ-БЕРКОВИЦА“ в муждународен турнир;

-Докладна, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето и Мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби в община Берковица за 2016 г.;

-Докладна, относно кандидатстване на Община Берковица пред Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 г.”, приоритетна ос 2 „Отпадъци”, процедура BG16M10P002-2.001 – „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци”. Подробности от заседанието след обработка на материалите.