Актуални Новини

НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ РАСТИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ В КОНТЕЙНЕРИТЕ

11122Уважаеми жители на Община Берковица,

не изхвърляйте растителни отпадъци в контейнерите и кофите за смет, а ги поставяйте до тях ! При нарушения ще се налагат санкции съгласно Наредбата за управление на отпадъци на територията на Община Берковица и във връзка със зачестили сигнали за подобни случаи. Чл. 8 от Наредбата гласи: На територията на община Берковица е забранено:

1. Изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта съдове и места. 2. Изхвърлянето в съдовете отпадъци с потенциално, висок екологичен и здравен риск и отпадъци, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове, сметоизвозващата и сметообработваща техника, в т.ч. /медицински, едрогабаритни, строителни, лесно запалими, взривоопасни, разяждащи, токсични и др./. Изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци, на отпадъци от промишлеността, селското стопанство и животновъдството. При нарушение на общинската Наредба за управление на отпадъците глобата за физически лица е от 10 до 500 лева. При повторно нарушение се налага глоба в двоен размер. За еднолични търговци и юридически лица се налага глоба в размер до 1000 лв.