Актуални Новини

НОВА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЩЕ БЪДЕ ИЗГРАДЕНА В ГРАДСКАТА ГРАДИНА

Община Берковица подписа договор за безвъзмездна финансова помощ № 11653 от 12.06.2017 г. по проект „Повишаване на екологичната култура в община Берковица чрез почистване, облагородяване на зелени площи и реконструкция на детска площадка, находяща в ПИ 03928.511.542 по плана на гр. Берковица“. Проектът е по Национална кампания „Обичам природата и аз участвам“ на ПУДООС. Стойността е  9999,60 лева с ДДС. Вече текат  дейностите по демонтиране на старите съоръжения. По проекта предстои да бъдат монтирани: комбинирано детско съоръжение, пейки, люлки и озеленяване на парковото пространство с широколистни дървета, храсти и цветя. Крайният срок за изпълнение е 30 ноември 2017 г.