Актуални Новини

„ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА“

Logo-ESF1Агенция за социално подпомаганелого-ню

Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”

Съгласно подписаното Партньорско споразумение BG05-1201-1 от 24.03.2015 г. между Агенция за социално подпомагане чрез Главна дирекция „Социално подпомагане“ и кмета на Община Берковица, на територията на Община Берковица вече осми месец се реализира Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа“ по Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Съгласно подписаното Партньорско споразумение за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“ на общинско ниво са определени 9000 часа месечно.

Лицата с увреждания и затруднено обслужване получават грижи с индивидуален бюджет за ползване на услугата „Личен асистент”. Предоставяната услуга е основана и на визията за пълноценен живот на хората с увреждания и хората от третата възраст в общността при зачитане на тяхното достойнство и право на избор. Голяма част от потребителите на социалната услуга са в невъзможност да се самообслужват имат хронични заболявания и множество здравословни проблеми.

В изпълнение на дейностите по проект „ Нови възможности за грижа“  и съобразно броя на часове за предоставяне на здравни услуги, определени с анекс към партньорското споразумение , в Община Берковица са наети четири медицински специалиста с професионална квалификация „Медицинска сестра“, които могат да извършват професионални дейности определени в Наредба №1 от 08.02.2011г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги. Предоставянето на здравните услуги е в периода  01.02.2016г. – 29.02.2016г..

Към 11.02.2016 г. общия брой лични асистенти обхванати в рамките на проекта в Община Берковица са 73 души, обслужващи 79 потребителя в гр. Берковица, с. Замфирово, с. Гаганица, с. Бързия,  с. Боровци, с. Ягодово, с. Котеновци, и с. Костенци

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.