Актуални Новини

„НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА“

Logo-ESF1Съгласно подписаното Партньорско споразумение BG05-1201-1 от 24.03.2015 г. между лого-нюАгенция за социално подпомагане чрез Главна дирекция „Социално подпомагане“ и кмета на Община Берковица, на територията на община Берковица успешно е реализиран Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа“ по Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

111Цел на проекта е: Намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на деца и лица с увреждания, възрастни болни лица, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.

Лицата с увреждания и затруднено обслужване получиха грижи с  индивидуален бюджет за ползване на услугата „Личен асистент”. Предоставяната услуга  е основана и на визията за пълноценен живот на хората с увреждания и хората от третата възраст в общността при зачитане на тяхното достойнство и право на избор. Голяма част от потребителите на социалната услуга са в невъзможност да се самообслужват имат хронични заболявания и множество здравословни проблеми.

По проекта бяха подадени  202 заявления от кандидат-потребители и  145 заявления от кандидати за лични асистенти. На 85 лични асистенти е проведено въвеждащо обучение и са издадени удостоверения, а със 70 лични асистенти е проведена супервизия.

Общия брой лични асистенти предоставяли услугата в рамките на проекта в община Берковица са 94 лица. Обгрижваните  потребители са 102  деца и лица с увреждания и самотно живеещи възрасни хора в невъзможност да се обслужват самостоятелно.  Осъществяването на дейностите се извърши в гр. Берковица, с. Замфирово, с. Гаганица, с. Бързия, с. Слатина, с. Боровци, с. Ягодово,  с. Котеновци, и с. Костенци

От ЕОУПОН извършващ мониторинг не са констатирани нередности по предоставянето на услугата от личните асистенти. От проведените разговори с потребителите при тяхното посещение на място от екипа на общината, същите изразяват своето задоволство от  предоставените услуги по проекта от личните асистенти и медицинските специалисти участвали в неговото реализиране.

 

Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз