Актуални Новини

„НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА“

EUАгенция за социално подпомаганеdownload

Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001

„Нови възможности за грижа”

Съгласно подписаното Партньорско споразумение BG05-1201-1 от 24.03.2015 г. между Агенция за социално подпомагане чрез Главна дирекция „Социално подпомагане“ и кмета на Община Берковица, на територията на Община Берковица вече шести месец се реализира Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа“ по Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Съгласно подписаното Партньорско споразумение за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“ на общинско ниво са определени 9000 часа месечно.

Цел на проекта е: Намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на деца и лица с увреждания, възрастни болни лица, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.

Лицата с увреждания и затруднено обслужване получават грижи с индивидуален бюджет за ползване на услугата „Личен асистент”. Предоставяната услуга е основана и на визията за пълноценен живот на хората с увреждания и хората от третата възраст в общността при зачитане на тяхното достойнство и право на избор. Голяма част от потребителите на социалната услуга са в невъзможност да се самообслужват имат хронични заболявания и множество здравословни проблеми.

Към 01.12.2015 г. общия брой лични асистенти обхванати в рамките на проекта в Община Берковица са 75 души, обслужващи 75 потребителя в гр. Берковица, с. Замфирово, с. Гаганица, с. Бързия, с. Слатина, с. Боровци, с. Ягодово, с. Котеновци, и с. Костенци

Съгласно приетата методика за всеки месец се изготвя план за извършване на мониторинг на място от екипа за организация и управление на проекта на общинско ниво. От ЕОУПОН, извършващ проверките и срещите с потребителите не са констатирани несъответствия, няма сигнали от потребителите за некачествено предоставяне на услугата.

Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.