Актуални Новини, Новини

НОВИ ПРАВИЛА ЗА ПРИДРУЖИТЕЛИТЕ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ПРЕБИВАВАЩИ НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА СЛЕД 22:00 ЧАСА

С Решение № 421 от Протокол № 21/08.10.2020 г. на Общински съвет – Берковица е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица, в която е въведено и правило за нотариална заверка на подписа на родител на непълнолетно дете на декларацията, удостоверяваща качеството придружител на непълнолетно лице на обществени места след 22,00 ч. съгласно чл. 6, ал. 3 от Наредбата във връзка с чл. 8, ал. 7 от Закона за закрила на детето и чл. 7 от Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места. Необходимостта от цитираната промяна е следствие от съвместни проверки и срещи на органите на МВР, инспектор Детска педагогическа стая, представители на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Берковица и служители на Отдел „Закрила на детето“.