Актуални Новини

НОВО ДАРЕНИЕ ЗА ЦНСТДМУ – БЕРКОВИЦА

НОВО ДАРЕНИЕ ЗА ЦНСТДМУ – БЕРКОВИЦА_Снимка - 2Ден след славянския празник, 24 май, г-н Иван Николаев Иванов (Управител на „Иванес-Н“ ЕООД) зарадва с уникална торта родените през месеца деца, живеещи в ЦНСТДУ. Сладкият артикул се прие с голяма благодарност и нетърпение по време на общия празник. По-важното е, че броят на дарителите (в рамките на проект „Ново начало – разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в Община Берковица“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд – Договор с референтен № BG051PO001-5.2.12-0069-С0001, сключен между Община Берковица и Агенция за социално подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ) нараства, което е знак, че обществото ни израства в социален план. Надеждата е, че и този пример ще стане заразителен за още хора, имащи възможност да подкрепят по някакъв начин неравностойната съдба на децата, живеещи в къщата.

От своя страна, подпомогнати от социалния работник, логопеда и дежурните детегледачки, децата от ЦНСТДУ изработиха артистични картички, които се надяват да продадат благотворително – за закупуване на нова инвалидна количка за своя приятел Стоян Милчов Николов.