Актуални Новини

ОбА БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА „ЧИСТО НАСЕЛЕНО МЯСТО” И „ЧИСТ И ПРИВЕТЛИВ КВАРТАЛ”

Конкурсът за „Чисто населено място” на територията на Община Берковица ще се проведе от 20.08.2012 г. до 24.08.2012 г. по следните критерии: чистота на улиците; чистота на тротоарите; поддържане на зелените площи  в границите на населеното място; състояние на площадките, на които се разполагат контейнерите; наличие на нерегламентирани сметища. Посочените по-горе критерии ще бъдат оценявани по шестобална система. При събран най-голям брой точки, населените места се класират на I, съответно II и III място. Класирането ще бъде извършено от комисия, определена със заповед на Кмета на Община Берковица. За призовите три места ще се връчат грамоти и парични награди.

Конкурсът  за „Чист и приветлив квартал и най-добре поддържана цветна градина от общността на общински площи” на територията на град Берковица, който ще се проведе от 27.08.2012 г. до 31.08.2012 г. ще е по следните критерии: чистота на тротоарите и около жилищните сгради /от трева и битови отпадъци/; поддържане на кварталните зелени площи и междублокови пространства; състояние на площадките, на които се разполагат съдовете за отпадъци – контейнери и кофи. Посочените по-горе критерии ще бъдат оценявани по шестобална система. При събран най-голям брой точки, кварталите се класират на I, съответно II и III място. Класирането ще бъде извършено от комисия, определена със заповед на Кмета на Община Берковица. За призовите три места ще се връчат грамоти и предметни награди за облагородяване на квартала.

Заявленията за участие в конкурса „Чист и приветлив квартал и най-добре поддържана цветна градина от общността на общински площи” се подават до 20.08.2012 г. в ЦУИГ на Общинска администрация Берковица. В заявленията е необходимо да бъдат посочени: трите имена, адрес и телефон на лицето, отговорник от съответния квартал.

При приключване на конкурсите, комисията ще състави протоколи и ще обяви  класирането в срок до 9 септември  2012 год.

 

 

Вашият коментар