Актуални Новини

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – МОНТАНА ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

IMG_3330На 2 април 2019 г. Областен информационен център – Монтана  проведе в заседателната зала на ОбА-Берковица информационна среща.

На нея бяха представени актуални процедури и мерки от програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), както и актуална информация относно новия пакет регламенти и бюджет на многогодишната финансова рамка на ЕС за България 2012-2027 г.

Екипът на Областен информационен център – Монтана представи на присъстващите информация за следните програми:

 1. Подобряване на производствения капацитет в МСП (ОПИК);
 2. Развитие на иновационни клъстери (ОПИК);
 3. Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия (ОПИК);
 4. Развитие на регионални иновационни центрове (ОПИК);
 5. Дигитализация на МСП (ОПИК);
 6. Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ОПРР);
 7. Развитие на туристически атракции (ОПРР);
 8. Умения (ОПРЧР);
 9. Транснационални партньорства (ОПРЧР);
 10. Допълваща подкрепа за български научни организации, изпълняващи проекти по “Хоризонт 2020” (ОПНОИР);
 11. Въвеждане на дуална система за обучение (ОПНОИР);
 12. Мярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“ (ПРСР);
 13. Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ (ПРСР);
 14. Мярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки” (ПРСР);
 15. Програма за изследвания и иновации „Хоризонт 2020”;
 16. Внедряване на технологии и продукти за подобряване качеството на живот (НФМ);
 17. Трета покана по Програмата „Дунав“, включваща цялата територия на България;
 18. Програма „Урбакт III“ за международни мрежи за планиране.

Участие в информационна среща взеха НПО-та, представители на институции  в града и служители от ОбА.