Актуални Новини, Новини

ОБМ „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ – ГР. БЕРКОВИЦА ПРИЗОВАВА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ АКТИВНО В ИНИЦИАТИВАТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ ДО РЕГИОНАЛНОТО ДЕПО – МОНТАНА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Обръщаме се към Вас с молба за спазване на Наредбата на Община Берковица за управление на отпадъците на територията на общината.

Твърдият битов отпадък в контейнерите, събиран от сметосъбиращите автомобили на „Комунални дейности“ – Берковица, се извозва до регионалното депо в Монтана. Средствата, който се заплащат за депониране и сепарация, нарастват всяка година. Цените за тон ТБО се определят от Закона за управление на отпадъците и Наредбата към него. Ако в транспортираните количества не присъстват пепел, хартия, зелена маса, строителни отпадъци, клони от почистени дървета, части от мебели, автомобилни гуми и битова техника,  заплащаните суми ще намалеят значително. Спестените  средства, би могло да се използват за закупуване на нови пейки и кошчета, за поддържане на териториите за обществено ползване, за  детски кътове.

Ръководството и служителите на „Комунални дейности“ – Берковица призовават горепосочените отпадъци да бъдат поставяни в чували до контейнерите, за да бъдат транспортирани до определените от Община Берковица площадки за събиране на строителни, битови и биоразградими отпадъци.

Призоваваме всички граждани за добросъвестно  и разумно отношение при изхвърлянето на отпадъците!

ЧИСТОТАТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗАВИСИ ОТ ВСИЧКИ НАС!