Актуални Новини, Новини

ОбС – БЕРКОВИЦА ПРИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2023 ГОДИНА

Бюджет 2023

На 24 август 2023 година, се проведе редовно заседание на ОбС – Берковица. Проектът на бюджет на Община Берковица очертава основните финансови параметри, в които ще се осъществява дейността на общината през настоящата година. Рамката на бюджет 2023 година е в размер на 31 628 846 лева. Предвидените за 2023 година размери на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Берковица са в размер на 23 128 908 лева, като обща субсидия за делегираните от държавата дейности 19 142 108 лева, обща изравнителна субсидия 1 915 200 лева, зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 227 600 лева, целева субсидия за капиталови разходи 1 740 100 лева. За първи път в бюджет 2023 е предвиден трансфер за други целеви разходи за местни дейности 103 900 лева.
В приходната част на бюджета са разчетени средства в размер на 31 628 846 лева. За финансирането на делегираните от държавата дейности в проектобюджета на Общината са предвидени средства в размер на 20 418 171 лева, а за местни дейности в размер на 11 210 675 лева. Съветниците приеха и разчетите на някои целеви разходи, както следва: Помощи за социално слаби по решение на ОбС – Берковица – 2000 лева, местни инициативи за облагородяване на междублокови пространства и зелени площи – 20 000 лева, финансова помощ за подпомагане на лица и семейства с репродуктивни проблеми – 10 000 лева, еднократни средства за подпомагане съгласно приети от ОбС – Берковица правила – 20 000 лева, еднократно подпомагане за стимулиране на раждаемостта – 700 лева на дете, субсидии за спортните клубове – 140 000 лева, субсидии за подпомагане дейността на клубовете за пенсионери – 20 000 лева, субсидия за туристическото дружество 8000 лева, финансова подкрепа на деца с изявени дарби 5000 лева, средства за публично-частни партньорства с граждани за изграждане ремонт и поддръжка на тротоари 30 000 лева. Общинските съветници приеха и Календара на културните и спортни мероприятия на Община Берковица за 2023 година. Над 40 значими събития за град Берковица и общината намериха място в Културния и Спортен календар за настоящата година. Събитията са обезпечени финансово със 171 550 лева от общинския бюджет.
Местният парламент прие и Инвестиционната програма, разпределена по обекти в размер на 5 185 112 лева, от които 1 740 100 лева целева субсидия по Закона за държавния бюджет, 3 109 461 лева преходен остатък от 2022 година и 335 551 лева собствени средства.