Актуални Новини, Новини

ОбС – БЕРКОВИЦА ПРИЕ ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На провелото се редовно заседание на ОбС – Берковица на 29.01.2021 година, Общински съвет – Берковица прие Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Берковица.

Промените в Наредбата се налагат във връзка със законодателни промени и се отнасят основно до въвеждане на такси за услуги, които до момента не са предоставяни от Общинска администрация – Берковица. Измененията се придържат към действащите такси и цени на услуги, като се предлагат някои промени, които са продиктувани от промени в нормативната база (национална и местна) или в резултат на настъпили такива в потребностите и очакванията на населението, а именно:

– В раздел „Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги“ се актуализира прагът на средномесечния доход на член от семейството за предходните 12 месеца, сравнен с дохода, определен за целта в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година.

– Въвеждат се две нови услуги в раздел “Такси за административни услуги“ : 1. Издаване на многоезичните стандартни удостоверения към официални документи по гражданско състояние и гражданска регистрация, издавани по Регламент (ЕС) 2016/1191 с такса в размер на 10,00 лв. за обикновена услуга /2 дни/, 12,00 лв. за бърза услуга /1 ден/ и 15 лв. за експресна услуга /3 часа/ и 2. Изискване на акт по гражданско състояние и удостоверение за наследници от други общини по искане на граждани с такса в размер на 10,00 лв. за обикновена услуга /2 дни/;

– В раздел „Услуги по гражданско състояние“ се променя срокът за предоставяне на услугата „2053 Припознаване на дете“ на 3 месеца в съответствие с чл. 66 от Семейния кодекс.

– В раздел „Здравеопазване, социални услуги и селско стопанство и други“ услугата под № 2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии, която се разделя на услуга за дърва за огрев /до 5 пр. м3, до 10 пр. м3 и до 20 пр. м3/ и за строителна дървесина, като цената от 5 лв. за услугата става съответно 5,00 лв., 8,00 лв. и 10,00 лв. за дърва за огрев /до 5 пр. м3, до 10 пр. м3 и до 20 пр. м3/ и 10,00 лв. за строителната дървесина;

– В раздел „Здравеопазване, социални услуги и селско стопанство и други“ услугата се въвежда такса за регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга по реда на чл. 26 от Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица в размер на 20,00 лв.

– В раздел „Здравеопазване, социални услуги и селско стопанство и други“ се въвеждат нови услуги: 1. Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници и вписване в публичния единен таксиметров регистър с такса от 100,00 лв. /за 14 дни/ по чл. 12, ал. 2 и 14 от Закона за автомобилните превози, 2. Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в издадено удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници в публичния единен таксиметров регистър с такса от 100,00 лв. /за 14 дни/ по чл. 12, ал. 14 от Закона за автомобилните превози; 3. Издаване на дубликат на удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници с такса от 10,00 лв. /за 14 дни/ по чл. 12, ал. 14 от Закона за автомобилните превози и 4. Включване в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство с такса от 10,00 лв /за 7 дни/.

– Променя се размерът на таксата към услугата 2027 Издаване на скици за недвижим имот от 10,00 лв. на 20,00 лв. Размерът на таксата за услуга „2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот“ се изменя на 30 лв. Размерът на таксата за услуга „2084 Издаване на удостоверение за режим на търпимост на строеж“ се изменя на 70 лв. Към услугата 2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация /А4 – черно-бяло копие, А4 – цветно копие/ в Приложение № 3 се добавят и формат А3 – черно-бяло копие с такса в размер на 6,00 лв. и А3 – цветно копие – 10,00 лв. Въвежда се нова услуга под номер 2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве в размер на 50,00 лв. за всеки план.