Актуални Новини, Новини

ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦАТА, ПРЕДОСТАВЯЩИ СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“ СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Обучение и супервизия на лица, ангажирани с предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в община Берковица беше проведено на 13.09.2022 година в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица.
По време на обучението бяха обхванати следните теми:

  1. Представяне на социалните услуги при предоставяне на „Асистентска подкрепа“.
  2. Общи познания за домашните грижи и услугите в общността.
  3. Основни задължения и права на страните в услугата.
  4. Етични стандарти в работата (принципи и ценности на социалната работа).
  5. Специфика на грижите за възрастни хора.
  6. Разпознаване и навременно сигнализиране на рискове и опасности за потребителя.
  7. Умения за предоставяне на подкрепа и справяне с кризисни ситуации.
  8. Здравословни и безопасни условия за предоставяне и ползване на социални услуги.
    По време на обучението присъстващите бяха активни и заинтересовани, проявяваха съпричастност към работата и желание да вникнат в детайли в асистентската подкрепа. Важен аспект бе и представяне на цялостния процес на интегриране на лицата с увреждания и на възрастните самотно живеещи лица. На асистентите, предоставящи социалната услуга, бяха издадени удостоверения за участие в проведено обучение.