Текущи

„Обучения на служителите по ключови компетентности“

„Обучения на служителите по ключови компетентности“ по проект „Повишаване на капацитета на общинска администрация Берковица“ в изпълнение на Договор № М13-22-58/18.08.2014 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

1. Публична покана

2. Документация за участие

3. Въпроси и отговори

4. Протокол