Актуални Новини, Новини

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА СМР ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГРАД БЕРКОВИЦА

Община Берковица изпълнява 3 проекта за повишаване на енергийната ефективност на осем жилищни сгради в гр. Берковица по процедура на подбор BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г. Във връзка с изпълнение дейностите по проектите на 25.01.2021 г. е обявена обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи за реализация на проекти за повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, финансирани по ОПРР 2014-2020 г. по 9 обособени позиции“. Крайният срок за подаване на документи бе 15.02.2021 година. По процедурата са подадени за разглеждане 77 оферти. Със заповед на Кмета на Община Берковица е определена комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите предложения и избор на изпълнители по различните обособени позиции.

По одобрените проекти се предвиждат дейности за изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на 8 многофамилни жилищни сгради в град Берковица – ж.к. „Заряница“, бл. 21 и бл. 22; блок Бор -2 на бул. „Мрамор“ № 1; ж.к. „Изгрев“, бл. 9, бл. 10 и бл. 11; ж.к. „Изгрев“, бл. 74; ж.к. „Заряница“, бл. 27, бл. 28, бл. 29 и бл. 30; бл. „Звезда“ на ул. „Христо Ботев“ № 3; ж.к. „Заряница“, бл. 31, бл. 32 и бл. 33 и ж.к. „Заряница“, бл. 15, бл. 16 и бл. 17.