Актуални Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ – ДИСКУСИЯ

На 19.08.2019 г. от 10:00 ч. в ДЦ „Камбанка“ СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” проведе обществено обсъждане-дискусия за представяне и обсъждане на разработвания модел за гражданско участие в рамките на изпълнение на дейност 2: „Изготвяне на модел за гражданското участие в политиката за развитие на туризма в община Берковица и община Годеч с изведени конкретни препоръки“ по проект № BG05SFOP001-2.009-0131 Повишаване гражданското участие в процесите на формулиране, управление и мониторинг на местната политика за развитие на туризма на територията на Община Берковица и Годеч по ОП „Добро управление“. Темата на срещата бе: Обсъждане на разработения модел за гражданско участие.

Обществено обсъждане ще се проведе и в гр. Годеч на 20.08.2019 г. от 11:00 часа в Заседателна зала на Община Годеч, ет. 2, пл. Свобода № 1.