Актуални Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ИЗБОР НА ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАД БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ГОДИНА

logo_milena2На 14 август 2014 г. от 10.00 часа в заседателната зала на ОбА-Берковица се проведе обществено обсъждане за избор на визия за развитие на град Берковица по проект „ПОДКРЕПА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ЗА ГРАД БЕРКОВИЦА“, Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Операция 5.3 Изграждане на капацитет на бенефициентите, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II“. Размерът на финансова помощ е 195 360.00 лв., времетраенето на проекта е 18 месеца. Присъстваха инж. Юлиян Иванов, председател на ОбС, кметът на Община Берковица Димитранка Каменова, зам. кметът Гергана Антонова, Венелин Стойчев-социолог, Светла Маринова –експерт, Валентина Николова-координатор завеждащ проекта, специалисти на администрацията, представители на публични институции, директори на учебни заведения и детски градини и жители, които трябваше да видят себе си, своите ценности, дори своите проблеми във визията на града. В уводните си думи към присъстващите г-жа Димитранка Каменова заяви, че „ни се дава шанс 2014-2020 година да имаме много работа и много проекти.“ Тя допълни още „Ние няма да спрем да работим, за да изпълним този план със съдържание“.

Визията е кратко синтезирано описание на общата представа за това какъв ще е градът в бъдещето – ясното виждане на гражданите на град Берковица за желаното състояние на икономиката, физическата среда и обществените отношения, интегрираните потребности на жителите на града за развитие на ключови икономически и социални сектори, както и тяхното желание за пространствена и утилитарна промяна в жизнената среда

Визията за развитие на Берковица е реалистична и се базира на наличните ресурси на града, отчитайки неговите силни и слаби страни, потенциали и ограничители. Представени бяха три предложения за визия:

ГРАД БЕРКОВИЦА – ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО ЗА ЖИВЕЕНЕ, РАБОТА И ОТДИХ

Визията за развитие на град Берковица е превръщането и утвърждението на градакатопривлекателно място за живеене и бизнес, със съхранена природа и уникалникултурни паметници и традиции, с привлекателна инвестиционна и иновационнасреда.Развитието на града в тази посока ще създаде условия за растеж и заетост,интегрирано градско развитие и подобряване на качеството на градската среда,имиджа на града в регионален и национален контекст. Градът ще се отличава смногообразие, сплотеност и атрактивност, място на развитие на устойчива иприобщаваща икономика.

ГРАД БЕРКОВИЦА – ХАРМОНИЧЕН ГРАД С АВТЕНТИЧНА ПРИРОДА, УНИКАЛНИТУРИСТИЧЕСКИ ИЗЖИВЯВАНИЯ И ДОСТОЕН ЖИВОТ ЗА СВОИТЕ ГРАЖДАНИ

Визията представя гр. Берковица катоград с балансирано и устойчиво развитие,с неповторима идентичност и хармоничнажизнена среда, с привлекателни условияза бизнес, живеене и отдих и спроспериращо общество, с нова културана поведение и начин на живот.Градът щесъсредоточи развитието сивърху своята територия като място заикономическа активност, живот, социалниуслуги и отдих, пълноценно общуване итворчески изяви на жителите,намаляванена бедността и насърчаване насоциалното включване, увеличаване

жизнения стандарт на населението.

ГРАД БЕРКОВИЦА – ЗЕЛЕН И СИГУРЕН ГРАД! УСТОЙЧИВ И ИНТЕГРИРАН! ПРИВЛЕКАТЕЛЕН И ИНТЕРЕСЕН ЗА ТУРИСТИ И ИНВЕСТИТОРИ!

Предвижда се местните ресурси да се използват ефективно и разумно, съобразно принципитена устойчивото развитие за облагородяване на градската среда, с цел постигането на комфорт и самочувствие на гражданите и посетителите, създаване на възможности за социалнидейности, контакти и активност

“Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие ”2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържаниетона публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”.