Актуални Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД, като ВиК оператор за периода 2017-2021 г.

На страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране в интернет – www.dker.bg, е публикуван проект на решение относно одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД, като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-02-6 от 05.04.2019 г. и заявление с вх. № В-17-02-11 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-02-7 от 09.04.2019 г.

На основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 2, чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 6, т. 1 и т. 2,чл. 11, ал. 1 и чл. 12 от ЗРВКУ, чл. 26, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията Ви кани на обществено обсъждане на горепосочения проект, което ще се проведе на 29.05.2019 г. от 10:10 ч. в залата на 4 етаж в сградата на КЕВР на бул. “Княз Дондуков” № 8-10.

Имате възможност в 14-дневен срок от датата на общественото обсъждане да представите Вашите писмени становища по разглеждания проект.