Актуални Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА „БЕРКОВИЦА“

IMG_0172На 12.12.2014 г. се проведе обществено обсъждане на План за управление на защитена зона BG 0002090 „Берковица”, изготвен по проект “Разработване на план за управление на защитена зона „Берковица” BG 0002090, предмет на опазване по Директива 2009/147/ЕО”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, от приоритетна ос 3 – „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

Срещата се проведе в Берковица – на 12.12.2014 г. от 10,00 ч. в конферентната зала на хотел „Кръстева къща“.

На общественото обсъждане в гр. Берковица присъстваха представители на Община Берковица, РДГ – Берковица, УОГС „Петрохан”, с. Бързия, кметските наместници на селата Мездрея, Бокиловци, Ягодово, Слатина, Гаганица и кмет на с.Бързия.

Присъстващите на срещата бяха запознати с общата цел на проекта – Опазване и устойчиво управление на видовете птици, предмет на опазване в ЗЗ „Берковица”, конкретните цели, основните дейности по проекта, целевите видове местообитания и целеви групи, очаквани резултати. Предмет на проекта е опазване на местообитанията и популациите на следните видове – ливаден дърдавец, сив кълвач, полска бъбрица и червеногърба сврачка.

По време на обсъждането бяха направени предложения и допълнения, които ще бъдат взети под внимание и отразени в плана.