Актуални Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“

euВъв връзка с подготовката на проектно предложение за кандидатстване223 на Община Берковица с комбинирано финансиране чрез безвъзмездна финансова помощ и финансови инструменти, в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“, Инвестиционен приоритет: „Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство“ Процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции”, на 23.12.2019 г. в сградата на община  Берковица от 10.30 часа, ще се проведе обществено обсъждане на проектно предложение „Развитие на туристическата инфраструктура в община Берковица“.

Основната цел на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да подкрепи развитието на конкурентоспособни туристически атракции, които допринасят за диверсификация на туристическия продукт, намаляване на териториалната концентрация и по – равномерно разпределение на ползите от туризма.

Конкретните цели на програмата са:

  • да се развият конкурентоспособни недвижими културни ценности със „световно значение“ – вписани в списъка на културното наследство на ЮНЕСКО и „национално значение“, включително археологически резервати, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за културното наследство, независимо от пространствената им структура и териториален обхват, чрез превръщането им в туристически атракции, способни да привлекат значителен брой посетители
  • да се подкрепят недвижими културни ценности с категория „световно значение“ или „национално значение“, притежаващи значителен туристически потенциал.