Актуални Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2020 НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

IMG_4028На обществено обсъждане бе поставен днес проекта на Програмата за управление на отпадъци за периода 2015-2020 г.  на Община Берковица. Програмата за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г. има за цел да осигури на общината инструмент за планиране на необходимите ресурси, мерки и дейности за предоставяне на качествени услуги по управление на отпадъците на жителите на общината и да подобри управлението на отпадъците в съответствие с общоевропейската йерархия за отпадъците. Очаква се изпълнението на Програмата да окаже съществен принос за ефективно използване на ресурсите и намаляване на вредните въздействия на отпадъците върху околната среда в Община Берковица.  Програмата е напълно съобразена с националното законодателство относно отпадъците. Изпълнението й ще допринесе както за подобряване на управлението на отпадъците на територията на общината, така и за изпълнение на националните цели и политики в областта на отпадъците. Програмата за управление на отпадъците е разработена за периода 2015–2020 г. и  съвпада с периода на програмиране и ползване на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. и с периода на действие на Националния план за управление на отпадъците. Община Берковица поставя работата с обществеността сред основните приоритети в Програмата за управление на отпадъците, в която една от стратегическите цели Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците.