Актуални Новини, Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Лого Община Берковица

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на ,,Частично изменение на общ устройствен план на Община Берковица за ПИ с идентификатори 47723.28.44, 47723.28.30, 47723.28.74, 47723.28.39, 47723.28.40 м-ст Тутмата, землище на с. Мездрея, общ. Берковица.
Срещата ще се проведе на 14.03.2023 г. от 09:00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.
Проектът за изменение на ОУП е предоставен в стая 112 стая на Общинска Администрация – гр. Берковица и е на разположение на заинтересованите всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа.