Актуални Новини

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ДГ „ПРОЛЕТНА ДЪГА“

На 30.10.2019 г. се проведе  заседание на Обществения съвет към ДГ „Пролетна дъга“. На него присъстваха родителите, избрани на родителските срещи по групи. След единодушно гласуване за председател на Обществения съвет бе избрана Николета Красимирова Методиева, а за секретар Христина Миткова Николицова. Отчет за изразходването бюджета на детското заведение през първото полугодие на 2019 г. направи директорът, след което запозна членовете на Обществения съвет с участието на детската градина в проект „Малките еколози“ към ПУДООС. Обсъдено и прието бе споразумение за сътрудничество и партньорство между детската градина и родителите, които декларираха намерението си за сътрудничество и съвместна дейност в областта на обучението, образованието и възпитанието на децата, в рамките срока на обучението им.