Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВНЕСЕ ПРОЕКТИ ПО ПРСР ЗА 8 МЛН. ЛЕВА

Община Берковица внесе две проектни предложения на стойност близо 8 млн. лева по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. Единият проект на Община Берковица е „Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински пътища на територията на Община Берковица – (Път MON2008, Път MON1091, Път MON1012, Път MON2002, Път MON1001, Път MON1013)”:

Път MON2008 – II-81-Бързия-III-812 от км. 0+000 до км. 1+835

Път MON1091 – с. Слатина – граница община Вършец – участък от км. 3+900 до км. 5+600

Път MON1012 – II-81-Боровци-III-815 от км. 0+000 до км. 1+870

Път MON2002 – ул. „Котеновско шосе“ – разклон за язовир, участък 0+000 до км. 3+515

Път MON1001 – участък по ул. „Бук“ от км. 3+260 до км. 3+810

Път MON1013 – III-815-Гаганица-Котеновци-Черешовица, участък от км. 0+000 до км. 4+790

Обща стойност: 5 843 936,58 лв.

Вторият проект е „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на   територията на гр. Берковица, ул. „Тузлата“ от ОТ49 до ОТ52, ул. „Здравец“ от ОТ41 до ОТ49, ул. „Райко Даскалов“ от ОТ993 до ОТ382а, ул. „Кестенярска“ от ОТ25 до ОТ886,  ул. „Даме Груев“ от ОТ233а до ОТ605, ул. „Заряница“ от ОТ40 до ОТ8, ул. „Тимок“ от ОТ939 до ОТ313а, ул. „Мусала“ от ОТ365 до ОТ698, общ. Берковица и на територията на с. Бързия, ул. „Артец“ от ОТ109 до ОТ145, ул. „Ком“ от ОТ43 до ОТ125, общ. „Берковица“.

Обща стойност: 1 955 800,00 лв.

Приоритетни области за одобрение на проекти по мярка 7.2 от ПРСР :

Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура в Северозападен район;

Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, обслужваща общини с високо ниво на безработица;

Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, която осигурява транспортна свързаност на населени места от селските райони до малките градове от 4-то йерархично ниво съгласно НКПР (съгласно приложен списък);

Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, която осигурява директна свързаност на населено място с втори и трети клас републикански пътища;

Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие.