Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВНЕСЕ ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ

Община  Берковица  в партньорство с Община Вършец внесе  проект за  изграждане  на  компостираща  инсталация за разделно  събрани  зелени  и/или  биоразградими  отпадъци. Проектното предложение „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци от Община Берковица и Община Вършец“  е по ОП „Околна среда“, Приоритетна ос „Отпадъци“,  процедура  Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци,  BG16M1OP002-2.001.

Общата цел на проекта е да се намали количеството депонирани биоразградими отпадъци, генерирани на територията на Община Берковица и Община Вършец, чрез разделното събиране и оползотворяване на зелените битови отпадъци. Тази цел е в съответствие с йерархията за управление на отпадъците и с европейските и националните цели за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите битови отпадъци, предназначени за депониране. Проектът допринася и за подобряване на ресурсната ефективност, като в резултат от инвестицията отпадъкът ще се превръща в ресурс – компост.

Специфичната цел на проекта е да се осигури необходимата инфраструктура за разделно събиране и оползотворяване на зелените битови отпадъци в общината.

В резултат от изпълнението на проекта ще бъде изградена компостираща инсталация, която ще преработва разделно събрани зелени битови отпадъци от населените места на територията на Община Берковица и Обшина Вършец и ще произвежда висококачествен компост. Ще бъдат осигурени и необходимите камиони и контейнери за въвеждане на системата за разделно събиране и транспортиране до компостиращата инсталация на зелените биоотпадъци.

Социално-икономическите ползи от изпълнение на проекта са насочени към подобряване на качеството на околната среда за жителите в двете общини чрез намаляване на свързаните с депонирането на отпадъци вредни емисии и предоставяне на нов тип услуга относно отпадъците на жителите и бизнеса в общината и на висококачествен компост. Ще бъдат разкрити и нови работни места, необходими за експлоатация на изградената инфраструктура. Обща стойност на проектното предложение  е 3 400 000 лв. и съфинансиране в размер на 340 000 лева.