Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВНЕСЕ ПРОЕКТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЧРЕЗ СТИМУЛИРАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

111Днес Община Берковица внесе проект „Осигуряване на лица от уязвимите групи чрез стимулиране на социалното предприемачество в  Община Берковица“ по процедура BG05M9OP001-2.010 Развитие на социалното предприемачество на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Проектът е на стойност 174 792,49 лв. и е с продължителност 15 месеца.

С внесеното  проектно предложение ще се изпълнят част от целите на стратегията на ЕС „Европа 2020”, а именно борбата с бедността, насърчаването на социалното включване и осигуряването на по-висока заетост. Проектът предвижда да постигне резултати в тази област, чрез създаването на социално предприятие към Община Берковица, в което да бъдат включени в заетост представители от социално уязвимите групи. Услугите, които предприятието ще предоставя са свързани с поддържане, почистване и опазване на тревните площи, спортните площадки, терени и съоръжения на територията на общината. Със създаването на това социално предприятие се цели да се разрешат някои съществуващи проблеми в пазарната икономика на страната. Най-общо проблемите са свързани с невъзможността за професионална реализация на хора с увреждания, лица с ниско образование и/или от маргинализирани групи и други представители на социално уязвимите групи на нашето общество. Поради рисковете от социално изключване и изолация, на които са изложени гореизброените лица в неравностойно положение и при наличието на проблеми, като липса на добро образование, влошено здравословно състояние и други, инструментите на социалната икономика са сериозен шанс за по-добър живот, а за някои и единствен.

Отчитайки проблемите и потребностите, характерни за таргетираните целеви групи, проектът цели да създаде и подходящите условия за пълноценното функциониране на социалното предприятие, чрез закупуване на необходимото оборудване, предоставяне на обучения и въвеждане в работния процес с помощта на наставници и консултант „подкрепена заетост“. Поставените в проекта цели и очаквани резултати са в съответствие с приоритети и индикатори по процедура „Развитие на социалното предприемачество“,  респ. ОПРЧР 2014-2020, както и в одобреният Общински план за развитие – 2014-2020.

За успешното изпълнение на планираните дейности се разчита на финансовата подкрепа на ЕСФ чрез процедура „Развитие на социалното предприемачество

Проектното предложение е в унисон с принципите на социалната икономика, както и с ИП 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост”, чийто специфична цел е увеличаването броя на заетите в социалните предприятия, след получена подкрепа. Проектното предложение предвижда редица от мерки и дейности, които да послужат за постигането на заложените обща и специфични цели, а именно:

Обща цел: Осигуряването на достъп до заетост и интегриране на представители на уязвимите  групи в сферата на социалната икономика в обхвата на Община Берковица.

Така дефинирана, общата цел на проекта напълно съответства на главната цел на процедура „Развитие на социалното предприемачество“ по ОП „РЧР“ 2014-2020.

Специфични цели:

СЦ 1: Създаване  на социално предприятие, което доставя услуги в сферата на поддържането на зелени площи и почистването на публични обекти от отпадъци към структурата на Община Берковица;

СЦ2: Назначаване на 12 лица от целевите групи в социално предприятие, което ще доставя услуги в сферата на поддържането на зелени площи (градини, паркове), почистването на публични обекти от отпадъци и поддържане на спортни съоръжения и инфраструктура към Община Берковица;

СЦ 3: Назначаване на 4 лица, представители на групата на неактивни/безработни лица;

СЦ 4: Закупуване на необходимото оборудване за провеждане на работния процес.

СЦ 5: Изграждане на трудови умения за работа с професионална техника.

СЦ 6: Подпомагане на дейността на служителите в социалното предприятие от наставници.

СЦ 7: Социална интеграция и изключване от изолация на новонаетите лица.

СЦ 8: Подобряване състоянието на околната среда, посредством основните дейности на създаденото социално предприятие.

 

Реализирането на изброените обща и отделни специфични цели ще доведе до положителни промени в трудовия живот на лица изложени на  риск от социално изключване или на вече изключени такива. Постигането на посочените цели ще окаже социализиращ ефект върху участващите в проекта представители на социално уязвимите групи, ще намали до минимум тенденцията към маргинализация, ще ги предразположи към професионално развитие и усъвършенстване, ще ги направи по-конкурентни на пазара на труда и ще допринесе и за икономическата им сигурност.

Този проект Община Берковица го подава за втори път, тъй като при първите кандидатствания на общините процедурата бе прекратена за всички.