Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВНЕСЕ ПРОЕКТ ЗА „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД“

Община Берковица внесе проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Берковица – 2016“ по процедура : BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016“, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Целта на проектното предложение е да се подсигури топъл обяд през летния период 01.07.2016 г.-30.09.2016 г. на четиридесет лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“, самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото или труда си и получават пенсии в минимални размери – за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност . Осигуряването на топъл обяд ще предотврати попадането на лицата в институции или социални заведения от резидентен тип. Проектното предложение допълва, надгражда и разширява обхвата на дейността на Обществената трапезария в Община Берковица, финансирана от Фонд „Социална закрила“, без да я дублира.