Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВНЕСЕ ПРОЕКТ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

Община Берковица  внесе първото си проектно предложение по електронен път. Всички необходими документи бяха подадени по електронен път с електронния подпис на кмета, а не както досега на хартиен носител, включващ хиляди страници, всяка от които подписана и подпечатана няколко пъти.  Проектното предложение „Създаване на център за предоставяне на интегрирана социална услуга в Община Берковица“ е по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,

приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура „Независим живот“.  Стойността му е 499 102,00 лева със срок на изпълнение 21 месеца. Общата цел на проекта е да се предоставят интегрирани услуги на хората с невъзможност за самообслужване и за хората с увреждане чрез съчетаване на комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа в общността или домашна среда. Това ще подобри качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване.