Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВНЕСЕ ПРОЕКТ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ПО ПРСР 2014 – 2020 Г.

Наименованието на проектно предложение е „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по Процедура чрез подбор – BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“. Проектът е на стойност  558 065. 67 лв., а срокът за изпълние – 36 месеца.

Проектното предложение „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ предвижда подобряването на инфраструктурата в две населени места – град Берковица и село Замфирово и включва три обекта, а именно:

  • Подобряване на туристическата инфраструктура, водеща към атракции в парк „Здравец“, град Берковица, етап II;
  • Ремонт, рехабилитация и озеленяване на площадно пространство – село Замфирово, община Берковица;
  • Реконструкция на площ за широко обществено ползване в ПИ 03928.511.542 – град Берковица (градската градина).

Предвиждат се дейности по извършване на строително-монтажни работи и оборудване, съгласно изготвените инвестиционни проекти в парк „Здравец“ и площадите в село Замфирово и градската градина в град Берковица. Целта на инвестицията е да подобрят условията за живот и отдих в двете населени  места.

По този начин ще се подобри способността на населените места да задържат население, да привличат туристи и гости, както и да насърчават оставането и развитието на съществуващи и нови бизнеси. От своя страна това ще доведе до подобряването на пазара на труда, откриването на нови работни места, завръщането на население, приходи в местния бюджет и надграждане на целите – намаляване на разликите между градските и селските райони.