Актуални Новини, Новини

Община Берковица внесе проект „Улесняване достъпа до заетост на членове на семейства с деца с увреждания и икономически неактивни лица в община Берковица“

Община Берковица внесе проект „Улесняване достъпа до заетост на членове на семейства с деца с увреждания и икономически неактивни лица в община Берковица“ по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ ОПРЧР 2014-2020г. на стойност 390 835,13 лв.

Дейностите по проектното предложение са насочени към подпомагане на 10 бр. семейства с деца с увреждания чрез предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“ в домашна среда, с цел подобряване достъпа до услуги за кариерно развитие и възможност за връщане на пазара на труда на родителите. За целта ще бъдат наети 10 човека за лични асистенти, ще бъде осигурена психологическа подкрепа и професионално информиране и консултиране на родители на деца с увреждания и ще им бъде осигурена 6 месечна заетост в Общинско предприятие. Заедно с това, ще бъдат мотивирани и 65 бр. икономически неактивни лица да се включат в пазара на труда чрез предоставяне на професионално информиране и консултиране, анализ на личностния профил и насочване за регистрация в Бюрото по труда в общината Берковица.