Актуални Новини, Новини

Община Берковица внесе проект целящ намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

Проект по ОПРЧР, Процедура: BG05M9OP001-2.007 Развитие на социалното предприемачество, Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, внесе община Берковица. Проектът предвижда да постигне резултати в тази област, чрез създаването на социално предприятие към Община Берковица, в което да бъдат включени в заетост представители от социално уязвимите групи. Услугите, които предприятието ще предоставя са свързани с поддържане, почистване и опазване на тревните площи, спортните площадки, терени и съоръжения на територията на общината. Със създаването на това социално предприятие се цели да се разрешат някои съществуващи проблеми в пазарната икономика на страната. Най-общо проблемите са свързани с невъзможността за професионална реализация на хора с увреждания, лица с ниско образование и/или от маргинализирани групи и други представители на социално уязвимите групи на нашето общество. Поради рисковете от социално изключване и изолация, на които са изложени гореизброените лица в неравностойно положение и при наличието на проблеми, като липса на добро образование, влошено здравословно състояние и други, инструментите на социалната икономика са сериозен шанс за по-добър живот, а за някои и единствен.

Отчитайки проблемите и потребностите, характерни за таргетираните целеви групи, проектът цели да създаде и подходящите условия за пълноценното функциониране на социалното предприятие, чрез закупуване на необходимото оборудване, предоставяне на обучения и въвеждане в работния процес с помощта на наставници и консултант „подкрепена заетост“. Поставените в проекта цели и очаквани резултати са в съответствие с приоритети и индикатори по процедура „Развитие на социалното предприемачество“,  респ. ОПРЧР 2014-2020, както и в одобреният Общински план за развитие – 2014-2020.

За успешното изпълнение на планираните дейности се разчита на финансовата подкрепа на ЕСФ чрез процедура „Развитие на социалното предприемачество“.

Проектът е на стойност 174 792,49 лв.