Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ДАВА СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ

logoС оглед политиката за осигуряване на подкрепа на младите хора в Община Берковица и задоволяване потребностите от кадри в областта на здравеопазването и сектор Публична администрация или Икономика, кметът инж. Милчо Доцов ще даде стипендии за обучението на 3-ма студенти. На свое заседание Общински съвет Берковица прие промени в Правилника за отпускане на стипендии на студенти от Община Берковица. Те се изразяват в следното:

– промяна в потребностите от изпълнителски и ръководни кадри на потребности от кадри в областта на здравеопазването и сектор Публична администрация или Икономика;

– въвеждане на задължение за стипендианта да приеме предложена от Община Берковица работа по специалността за срок от 5 /пет/ години;

– промяна в размера на месечната стипендия от 100 /сто/ лева на 300 /триста/ лева;

– промяна в задължението за поддържане на среден успех над 5.00 на семестър на задължение за поддържане на среден успех над 4.50 на семестър;

УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ

Чл.6. Стипендии се отпускат на студенти, които отговарят едновременно на следните условия:

  1. Имат постоянна адресна регистрация в едно от населените места, влизащи в състава на общината.
  2. Приети са за редовно обучение във висше  учебно заведение, акредитирано от Националната агенция по оценяване и акредитация.
  3. Следват по специалности, по които общината има нужда от изпълнителски и ръководни кадри с висше образование.
  4. Месечният доход на член от семейството не надхвърля размера на установената за страната минимална работна заплата.

РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ

Чл.7. Кандидатите за стипендия подават до кмета на общината в срок до 15 октомври на календарната година МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ по утвърден образец  /ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 /, придружена със следните документи:

  1. Заверено копие от студентска книжка (при подаване се представя и оригинала) ;
  2. Уверение от отдел “Учебен” на висшето учебно заведение, от което е видно, че студентът се е записал в поредния семестър и специалност, по която продължава образованието си;
  3. Удостоверение за семейно положение (от ГРАО), в което е указан броят на членовете на семейството и постоянният им адрес;
  4. Удостоверения (служебни бележки), в които са указани доходите през предходните 6 (шест) месеца на членовете на семейството;
  5. Копие от диплома за завършено средно образование.