Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Е СРЕД 5-ТЕ ОБЩИНИ В ОБЛАСТ МОНТАНА НАПЪЛНО ГОТОВИ ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН

1Общините Берковица, Брусарци, Вълчедръм, Чипровци и Якимово са напълно готови за поддържането на пътищата и улиците през зимата.

Във връзка с подготовката на Община Берковица за зимния сезон е проведена процедура Публично състезание с предмет: „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в границите на гр. Берковица и населените места на територията на община Берковица за сезон 2018/2019 година.

167 955,75 лева без ДДС са средствата за снегопочистването на град Берковица, четвъртокласната пътна мрежа и населените места в общината за зимен сезон 2018-2019 г. Със заповед на кмета на Община Берковица инж. Милчо Доцов е създаден Оперативен щаб за ръководене и контролиране на действията по зимното поддържане и експлоатация на техническата инфраструктура на територията на общината. В него участват представители на регионалните структури. Разработен е Оперативен план, чрез който се създава организация за подготовка и поддържане на общинската пътна мрежа, за безпрепятствено и безопасно движение през зимата. Предстои проверка изправността и готовността на снегопочистващата техника.

ЕТ „Вълчан Войвода – Дойчин Власакиев“, с. Гинци, Oбщина Годеч  ще извършва снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в гр. Берковица и населените места на територията на община Берковица за сезон 2018-2019 г. обособени позиции, както следва:  / по обособена позиция № 1: „Снегопочистване и зимно поддържане на 65.8 км (409,9 дка) местни пътища и улици в землище на гр. Берковица и 3 км (30 дка) републикански път за сезон 2018-2019 г.”/, / обособена позиция № 2: „Зимно поддържане и снегопочистване на 50,05 км. общински пътища и 31,5 км. улици в населените места на територията на Община Берковица за сезон 2018-2019 г./ и /обособена позиция № 3 „Зимно поддържане и снегопочистване на общински път IV-81029, участък гр. Берковица – х. Ком за сезон 2018-2019“.

На проведения на 28.09.2018 г. Ден на Кмета в дневния ред бе разгледана точка за дейности по снегопочистване 2018-2019 година, готовност и организация, на която бе разяснено на кметовете и кметските наместници от населените места реда и начина за подаване на сигнали за старт на снегопочистване, контрол на работата и ред на приемане и подписване на протоколи , премахване на опасни клони и дървета, телефони за връзка на дежурни в ОбА – Берковица. Изпратени са писма до всички социални и учебни заведения на територията на Община Берковица за готовност за зимния  отоплителен сезон. След подмяната на водопровод и изграждане на нов канализационен клон по ул. Бук до кръстовището с ул. Кирил и Методий през месец август и септември 2018 г. се извърши изкърпване с плътен асфалтобетон на общински път МОН 1001 /пътя за хижа Ком/, в който попада и ул. Бук. Изкърпването бе финансирано от „Дейности по зимно поддържане на общински пътища 2018“ , от капиталовата програма на Община Берковица. Със средства от капиталовата програма на общината бе извършено изкърпване с плътен асфалтобетон с дебелина 5 см. и фрезоване и на следните улици:

– МОН 2009 с.Слатина;

– МОН 2008 с.Бързия;

– МОН 2007 с. Балювица;

– МОН 2005 с. Камарево – Костенци;

– МОН 2004 с. Бокиловци;

– II-81гр.Берковица ул. Хаджи Петър Хаджи Илиев;

– МОН 3006 с.Песочница;

– МОН 3015   с. Лесковец.

През месец август и септември 2018 г. бе извършено и изкърпване на улици, водещи към хижа Ком – ул. Кирил и Методий, ул. Александър Стамболийски и ул. Ком. Назначени са 10 човека по регионална програма за заетост и по проект „Работа“ по ОПРЧР, които в рамките на една седмица извършиха дейности по почистване на канавките и водостоците по пътя за хижа Ком.

Съгласно действащото законодателство в Закона за туризма и в подзаконовите нормативни актове са регламентирани реда и начина за определяне на вида на ски пистите и тяхната безопасност, а именно:

  • Съгласно чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма „Собственикът или лицето, на което са предоставени права за ползване върху прилежащото към ски писта съоръжение – влек и/или лифт/кабинков или седалков/ , предоставя услугата ползване на въжени линии и е длъжно да изпълнява или да осигури изпълнението на изискванията  на чл. 154“.
  • Във връзка с чл. 155, ал. 5 Комисията за определяне вида на ски пистите, създадена със Заповед на Министъра на туризма, извършва проверка за определяне вида на ски пистите и тяхната безопасност след постъпило искане до министъра на туризма от собственика или от лицето, на което са предоставени права за ползване върху прилежащото към ски пистата съоръжение.
  • Съгласно Наредба за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в Република България и за определяне правилата за безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните и за организацията на работата на ски патрулите в чл. 7 и чл. 8 е посочен реда и необходимите документи за определяне степента на сложност на ски пистата, а именно :

Чл. 7. (1) Лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма подава до министъра на туризма заявление в свободен текст, към което прилага необходимата документация за определяне степента на сложност на ски пистата по реда на чл. 155 от Закона за туризма. В случаите по чл. 9, ал. 2 заявлението се подписва от всяко от лицата.

Чл. 8. (1) За определяне степента на сложност на ски пистите и тяхната безопасност се извършват проверки от комисията по чл. 155, ал. 1 от Закона за туризма, която завършва своята работа с доклад.

(2) Министърът на туризма издава заповед за определяне степента на сложност на ски пистите и тяхната безопасност. Заповедта се оповестява на интернет страницата на Министерството на туризма.

Във връзка с предстоящия ски-сезон на зона Ком са проведени разговори с фирмата, стопанисваща и обслужваща съоръженията на ски писта Ком, от които става ясно, че собственикът на влека е започнал процедура за окомплектоване на необходимите документи по чл. 7, ал. 1 и 2 от Наредба за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в Република България и за определяне правилата за безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните и за организацията на работата на ски патрулите  – направена е оценка,  внесена е преписка до МЗХ чрез СЗДП – Враца за стартиране на процедура за ползване на три горски имота по реда на Закона за горите, на чиято територия е влека. Съгласно чл. 154, ал. 2 от Закона за туризма Кметът на съответната община, на чиято територия има планински курорт, със заповед утвърждава правила за осигуряване спазването на обществения ред на територията на ски пистите и осигурява контрол по спазването им. В тази връзка Община Берковица подготвя  правила, които ще бъдат предложени за обществено обсъждане.