Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗАВЪРШИ ПЪРВИЯ СИ ПРОЕКТ ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“

Напълно готова е сградата на РУ Полиция-Берковица, която е първият обществен обект, в който са въведени мерки за енергийна ефективност  по ОП „Региони в растеж“. На 02.08.2018 г. строежът е въведен в експлоатация със съответното разрешение – акт 16. Към днешна дата Полицията е с приветлив външен вид и изцяло нова визия, кореспондираща с цветовете на държавния орган.

Проектът е изпълнен по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, № от ИСУН – BG16RFOP001-2.001-0040-CO1 и №РД-02-37-74/14.09.2016г. с Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за финансиране на проект BG16RFOP001-2.001-0040 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната администрация – РУ Полиция Берковица, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 13”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Отпуснатата безвъзмездна финансова помощ (100 %) е в размер на 239 646,06 лв., от които 203 699,15 лв. се финансират от ЕФРР, а 35 946,91 лв. са национално финансиране. Община Берковица изпълни проекта в партньорство с Областна дирекция на МВР – Монтана, съгласно подписано споразумение между страните.

В рамките на извършените строително-монтажни дейности, наред с реализиране на мерките за енергийна ефективност, бе подменена старата дограма, извършена е изолация на покрив,  изолация на външни стени и смяна на осветлението.

В резултат на изпълнения проект ще се постигне  повишаване на енергийната ефективност на сградата и постигане на клас на енергопотребление „В“, намаляване емисиите на СО2, подобряване на условията и комфорта на всички, работещи в сградата служители на държавната администрация.

В близките дни предстои и официалната церемония, с която обекта ще бъде открит, както и заключителната пресконференция по проекта. Община Берковица допълнително ще оповести датата, часа, мястото и програмата на събитието.