Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗАКУПИ ПРЕМЕСТВАЕМА, СГЛОБЯЕМА СЦЕНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРАДИЦИОННИ МЕСТНИ ПРАЗНИЦИ И ФЕСТИВАЛИ

Лого Община Берковица

Община Берковица изпълни дейностите по проект „Популяризиране и съхранение на културното наследство на Община Берковица чрез закупуване на преместваема, сглобяема сцена за провеждане на традиционни местни празници и фестивали“, изпълняван в рамките на Договор за БФП № BG06RDNP001-19.522-0001-C02 от 24.03.2022 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.522 „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“, по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Изпълнител на дейностите по закупуване и доставка на преместваема, сглобяема сцена, озвучителна система и сценично осветление е фирма „ПИП ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД на обща стойност 99 792, 00 лева без ДДС. По проекта е доставена преместваема, сглобяема сцена, включващa мобилен модулен сценичен подиум (открита сцена) с размери 10×8 м и покривна конструкция, както и озвучителна система и сценично осветление за провеждане на традиционни местни празници и фестивали в Община Берковица.
Бенефициент по проекта е Община Берковица. Общата цел на настоящото проектно предложение е популяризиране и съхранение на културното наследство на община Берковица чрез закупуване на преместваема, сглобяема сцена, озвучителна система и сценично осветление за провеждане на традиционни местни празници и фестивали. Изпълнените дейности по проекта целят подобряване познаването и разбирането на културното наследство за повишаване на привлекателността на територията на МИГ Берковица и Годеч. Проектът стартира на 24.03.2022 г. и се предвижда да приключи на 24.09.2023 г.