Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗАКУПИ OБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „ЙОРДАН РАДИЧКОВ“ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Община Берковица изпълни дейностите по проект „Оборудване и обзавеждане за посетителски център за предоставяне на културно-историческото наследство на Община Берковица“, изпълняван в рамките на Договор за БФП № BG06RDNP001-19.581-0001-C02 от 25.05.2023 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.581 „МИГ-Берковица и Годеч“ — мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“, по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

По проекта е закупено ново техническо оборудване и обзавеждане за обект – Посетителски център за предоставяне на културно-историческото наследство на Община Берковица, а именно експозиционни табла, включващи дизайн, предпечат и печат, експозиционни витрини, постамент за метален бюст, конферентна и работни маси, столове, стативи, шкафове, щори, лаптоп, мултифункционално устройство, мултимедиен проектор, прожекционен екран, които ще се ползват безвъзмездно от всички заявители в областта на културното наследство на територията на Община Берковица. Изпълнител на дейностите по закупуване и доставка на обзавеждане е  фирма „ЕТ ЙОРДАНКА ЗАНКОВА – БОБИ – 93“ на обща стойност 10 881.75 лева без ДДС. Изпълнител на дейностите по закупуване и доставка на оборудване е  фирма „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД на обща стойност 14 026.67 лева без ДДС.

  Бенефициент по проекта е Община Берковица. Общата цел на проекта е да подобри качеството на културния живот в общината посредством обновяване и допълване на наличния облик на посетителския център. Изпълнените дейности по проекта целят да се подобри достъпа на населението и туристите до културни и свързани със изкуството услуги, на привлекателността на средата и поддържането на интереса към културното богатство на територията на МИГ Берковица и Годеч. Чрез доставеното оборудване и обзавеждане за културния център „Йордан Радичков“ се цели създаване на устойчива, естетична и модернизирана среда, допринасяща за по-високо качество на културния живот в община Берковица.