Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗАПОЧВА ИНИЦИАТИВА ЗА ПУБЛИЧНО ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА С ГРАЖДАНИ

Община Берковица започва инициатива за публично частни партньорства с граждани за изграждане, ремонт, поддръжка и облагородяване на тротоари и междублокови пространства – материали от общината, труд от кандидатстващите. Желаещите със съвместни усилия да подобрим прилежащите площи около жилищните сгради, могат да кандидатстват в Община Берковица  за отпускане на материали. За целта в Центъра за информация и услуги на гражданите /на партера на ОбА/ се подава заявление от собственици и домоуправители – свободен текст и телефон за връзка. В заявлението ясно трябва да е описано какви и колко материали са необходими и какво ще бъде направено с тях. Исканията се приемат до 30.05.2018 г. Документите  ще бъдат разгледани, одобрени и класирани от комисия. Материалите ще се получават с приемо-предавателен протокол. Комисия от Общината ще проверява обектите и дали заявените материали са вложени по предназначение. След проверката ще бъде изготвен констативен протокол.